Polygons drawn incorrectly with gc.SetOrigin(TPoint(-1, xxx));

Printable View